Răspunsuri

2014-08-23T19:35:27+03:00
A)x÷0.2-3,7=1,1
  x÷0,2=1.1+3,7
  x÷0,2=4,8
  x=4,8*0,2
  x=0,96

b) \frac{x}{2} = \frac{-5+7}{3}
    \frac{x}{2} = \frac{2}{3}
x= \frac{2*2}{3= \frac{4}{3} }

c)2x-0,22=0.28
   2x=0,28+0,22
   2x=0,50
    x=0.50/2
    x=0,25

d) \frac{4}{3/x} = \frac{5}{3- 1\frac{3}{9} }
3- 1\frac{3}{9} } = \frac{3}{1} - \frac{12}{9} = \frac{27-12}{9} = \frac{15}{9}
3÷x= \frac{4* \frac{15}{9} }{5} = \frac{ \frac{60}{9} }{5} = \frac{12}{9}
3÷x= \frac{12}{9}
3÷(- \frac{12}{9} )=x
- \frac{3}{1} / \frac{12}{9} = -\frac{3}{1} * \frac{9}{12} = -\frac{1}{1} * \frac{9}{4} =- \frac{9}{4}
x=- \frac{9}{4}
2 4 2