Răspunsuri

2014-02-13T18:44:15+02:00
10 + 100 = 110 ml total
pH final =  \frac{10}{110}*1+ \frac{100}{110}*2 =  \frac{10*1+100*2}{110}= \frac{210}{110} =  \frac{21}{11} = 1,9
Raspuns : c) 1,9
1 5 1