URGENT!!! In triunghiul ABC, m(unghiului C) = 45° , lungimea laturii BC este egala cu 16√2 si tg(unghiului ABC)=7
a) Aflati lungimile laturilor AB si AC
b) Calculati aria triunghiului ABC.
c) Calculati lungimea inaltimii Be , unde E∈(AC)

1

Răspunsuri

2014-08-19T21:57:47+03:00
TgABC=7⇒ΔABC dreptunghic .
măs<C=45gr⇒ΔABCdreptunghic isoscel .
  BC -> ipotenuza.
⇒AC=AB->catete.

BC²=2AC²
512=2AC²
AC²= 512:2
AC²=256 ⇒AC=AB=16cm . 

ArieΔ=16*16/2
ArieΔ= 128cm²

h=16*16/16√2
h=16/√2
h=16√2/2
h=8√2cm.