Răspunsuri

2014-08-15T15:10:28+03:00

fie [AB]=a     si            [BC] =b             a/b=4/6=2/3      2a+2b=18dm ⇒  a+b=9       din a/b=2/3 ⇒ (a+b)/b=(2+3)/3       9/b=5/3              b=3·9/5=5,4 dm= 0,54 m²         a=9-5,4=3,6 dm= 0,36m
9 4 9