1. Determinati numerele reale a,b daca (1-i \sqrt{3} )^2=a(1+i \sqrt{3} )+b
2. Fie a_n n \geq 1 o progresie aritmetica. Daca  a_{2}+a_{5}+a_{7}+a_{10}=4, calculati a_{1}+a_{2}+.... +a_{11}
3. Rezolvati ecuatia 2 sin^{2} x-3cosx=0, x∈R
4. Aratati ca a=log in baza 1/ \sqrt{2} din2+log in baza \sqrt{2} din4 este nr natural.

1
La 1. puterea este +b ?
nu este a inmultit (1+irad3) + b
este a inmultit (1+irad3) + b