1)Determinati-l pe n:
a)3 la puterea 2n-3=27 la puterea 7 : 9 la puterea 2
b)5 la puterea 3n+1 +25 la puterea 11
c)7 la puterea n+1 : 7 la puterea 4 = 49 la puterea 8
d)10 la puterea 2n+1 :5 la puterea 2n+1 =8 la puterea 9
e)3 la puterea n+1 mai mic decat 57 mai mic decat 3 la puterea n+2

2)Comparati numerele:
a)2 la puterea 33 cu 3 la puterea 22
b)2 la puterea 51 cu 3 la puterea 34
c)4 la puterea 115 cu 5 la puterea 92

3)Ordonati crescator numerele:
a)2 la puterea 35 ; 4 la puterea 18 ; 8 la puterea 11
b)3 la puterea 61 ; 9 la puterea 29 ; 27 la puterea 20
c)125 la puterea 14 ; 25 la puterea 20 ; 5 la puterea 39

4) Aratati ca urmatoarele numere sunt patrate perfecte:
a)2 la puterea 83- 4 la puterea 41
b)11x(5 la puterea 21 - 5 la puterea 20 - 5 la puterea 18)

2

Răspunsuri

2014-07-10T16:32:42+03:00
4.
a) 2^83-(2²)^41=2^83-2^82=2^82(2-1)=2^82=(2^41)²-p.p
b) 11*(5^21-5^20-5^18)=11*5^18(5^3-5^2-1)=11*5^18*99=11*3²*11*(5^9)²=11²*3²*(5^9)²-p.p
3
a) 2^35;(2²)^18; (2³)^11
2^33; 2^35; 2^36
b)
3^61;( 3²)^29;( 3³)^20
3^58; 3^60; 3^61
c) 
(5³)^14; (5²)^20; 5^39
5^39; 5^40; 5^42


6 2 6
2014-07-10T17:29:08+03:00
3^{2n-3}  = 27 ^{7} : 9^{2}  
 \\ 3^{2n-3}= 3 ^{63} : 3^{4}
 \\ 3^{2n-3}= 3^{59}
2n-3=59
2n= 62
n= 62 : 2
n= 31.
1b) 5^{3n + 1} = 25^{11}
 \\ 5^{3n+1}=5^{22}
3n+ 1= 22
3n=21
n= 7
7^{n+1} : 7 ^4 = 49 ^8
 \\ 7^{n+1-4}= 7^(2 x 8) \\ 
7^{n-3}= 7^{16}
n-3=16
n=19

2a)2^{33} cu 3^{22} \\ 
2^{11^3} cu 3^{11^2} \\ 
6^{11}=6^{11}
4 3 4