Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-07-10T14:48:39+03:00
Mate
1. Rezultatul calculului 11 4 10 7 5 − − + − este:
 A. 8
B. −1
C. 1
D. 5 

2. Cel mai mare divizor comun al numerelor 15 şi 18 este 
A. 2
 B. 3
 C. 90
 D. 270
 
 3. Dacă 3 2 36 4+=+x yx y, atunci raportul dintre x şi y este egal cu: 
A. 56
 B. 65
 C. 109
 D. 2011 
 
4. O persoană cumpără 2 kg de mere cu 3 lei/kg şi 4 kg de prune cu 1,5 lei/kg. Un kilogram de fructe cumpărate a costat în medie:
 A. 1,5 lei
 B. 1,75 lei
 C. 2 lei
 D. 2,5 lei 
 
5. După ce oferă nepotului 180 de timbre, bunicul rămâne cu 60% din numărul total de timbre pe care le avea. Bunicul avea iniŃial un număr de timbre egal cu: 
A. 450
 B. 480
 C. 720
 D. 7200 

  6. Raportul a două numere naturale este 27 şi diferenŃa lor este 50. Produsul celor două numere este egal cu:
 A. 50
 B. 90
C. 140
 D. 1400 

 7. Măsurile unghiurilor ascuŃite ale unui triunghi dreptunghic sunt direct proporŃionale cu numerele 4 şi 5. Cel mai mic dintre unghiuri măsoară: 
A. 15
 B. 30
 C. 40 
D. 50 

 8. Baza unui triunghi isoscel are lungimea de 12 cm. DeterminaŃi lungimea fiecăreia dintre cele două laturi congruente, ştiind că perimetrul triunghiului este egal cu 44 cm. 
A. 14 cm
B. 20 cm
 C. 18 cm
 D. 16 cm 
 
9. Media aritmetică a măsurilor a două unghiuri ale unui triunghi isoscel obtuzunghic este 70. CalculaŃi măsura unghiului obtuz al triunghiului. 
A. 40 
B. 100 
C. 110 
D. 140 

10. RezolvaŃi, în mulŃimea numerelor întregi, ecuaŃia 25 3 2 : 0,54 4 4    − − =  x. 

 11. DeterminaŃi toate valorile întregi ale lui x, astfel încât 233 2 x + să fie număr întreg. 
12.
 Suma de 7420 de lei a fost plătită în bancnote de 10 lei şi de 50 de lei. CalculaŃi numărul minim de bancnote necesare plăŃii. 

13. În triunghiul ABC, dreptunghic în A, AM este înălŃime, M BC ∈( ) şi N BC ∈( ) astfel încât triunghiul NBA este echilateral. Ştiind că MN = 4 cm, calculaŃi BC AB + . 9p 14. În triunghiul MNP isoscel de bază NP, punctul A este mijlocul laturii NP. Perimetrul triunghiului AMP este 24 m, iar perimetrul triunghiului MNP este 32 m. DeterminaŃi lungimea segmentului AM.