A) Scrieti numerele prime mai mici decat 35. b)Determinati numerele prime a si b stiind ca 3a + 16b =54. 16b şi 54 sunt numere pare deci.................... c)Determinati numerele prime a si b ştiind că 7a+16b=94 :
d)Determinati numerele prime a,b,c ştiind că 2a+ 5b+6c=74

2

Răspunsuri

2014-07-03T21:41:44+03:00
A) 
 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29,  31

b)
3a + 16b = 64 
3 * 2 + 16 * 3 = 6 + 48 = 54   =>   a = 2   si  b = 3

c)
7a + 16b = 94
7 * 2 + 16 * 5 = 14 + 80 = 94     =>  a = 2  si   b = 5

d)
2a +  5b + 6c = 74
2*23  + 5*2 + 6*3 = 46 + 10 + 18 = 74  =>  a = 23;  b = 2;  c = 347 4 47
2014-07-03T22:54:58+03:00
1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31 b) 3a + 16b = 64 3 * 2 + 16 * 3 = 6 + 48 = 54 => a = 2 si b = 3 c) 7a + 16b = 94 7 * 2 + 16 * 5 = 14 + 80 = 94 => a = 2 si b = 5 d) 2a + 5b + 6c = 74 2*23 + 5*2 + 6*3 = 46 + 10 + 18 = 74 => a = 23; b = 2; c = 3
11 3 11