1) a)B={x€ N* | x€ M5,x<35}
b)C={x€ N | x€ M7,14 2) Determinati numarul divizorilor urmatoarelor numere naturale:
a)72=…
b)225=…
c)300=…
3) a) Determinati numarul numerelor naturale cuprinse intre 134 si 245 divizibile cu 3.
b) Determinati numarul numerelor naturale cuprinse intre 27 si 324 divizibile cu 5.
c) Determinati numarul numerelor naturale cuprinse intre 93 si 250 divizibile cu 9.
4) a) Cate numere naturale de forma 35a sunt divizibile cu 2?
b) Cate numere naturale de forma 3ab sunt divizibile cu 2?
c) Cate nere naturale de forma 35a sunt divizibile cu 3?
d) Cate numere naturale de forma 3ab sunt divizibile cu 3?

1

Răspunsuri

2014-07-08T19:20:11+03:00
B={5,10,15,20,25,30}
C={14,28,84,98}
D72={1,2,3,4,6,8,9,12,18,36,72}
D225={1,3,5,9,25,45,75,225}
D300= {1,2,3,4,5,6,10,30,50,60,75,100,150,300