Răspunsuri

2014-06-16T20:13:31+03:00
Notam triunghiul cu ABC
AB=AC=x si BC-ipotenuza
BC²=AC²+AB²
12²=2x²
144=2x²
x=6√2 cm
Aria ABC= (cateta 1*cateta 2)/2
Aria ABC= (6√2 *6√2)/2
Aria ABC= 36 cm²
2014-06-16T20:37:56+03:00
Sa presupunem ca avem triunghiul ABC cu masura unghiului A= 90*.
Atunci (catetele) AB=AC= x.
Din teorema lui Pitagora =>
=> AB^2 + AC^2 = BC^2
       x^{2} +  x^{2} =  12^{2}
     2 x^{2} = 144
       x^{2} = 144/2
       x^{2} =72
     x= 6\sqrt{2}

Atunci ,stim ca aria unui triunghi dreptunghic este (c1 * c2 ) /2
Aria= 6 \sqrt{2} *  6\sqrt{2} / 2
Se simplifica 2 cu 2 si avem
Aria= 36  cm^{2}