Răspunsuri

2014-02-06T23:02:47+02:00
#include <iostream.h>
void main()
{int a,b,d=0;//declaram datele
cout<<"a=";cin>>a;//citim primul numar;
cout<<"b=";cin>>b;//citim al doiea numar
//vom folosi Algoritmul lui Euclid
while(b!=0)
{
d = b;
b = a % b;
 a = d;
}
cout<<a;
}
//mai exista si posibilitatea de a afla cmmdc prin scaderi repetate:
while (a!=b)
  if (a>b)
     a=a-b;
       else
       b=b-a;
cout<<a;


1 5 1