In figura este prezentat schematic un stup de albine in forma de paralelipiped dreptunghic ABCDAprimBprimCprimDprim.Dimensiunile stupului sunt AB=4dm bc=6dm si AAprim=8dm.
a)calculati perimetrul dreptunghiului ABCD
b)determinati aria totala a paralelipipedului.

1

Răspunsuri

2014-02-04T11:22:23+02:00
A) Permietrul ABCD este P = 4+6+4+6 = 20 dm
b)Aria totala At = 2*(L*l + l*h+L*h)
At = 2*(4*6+4*8+6*8)
At = 2*(24+32+48)
At=208dm^{2}