1.Rezolvati in Z1.Rezolvati in Z ecuatiile:
a)7x-14=0
b)4x+12=0
c)-9x+27=0
d)-4x-36=0
e)2x+4=-10
f)10=7x-4
g)6=4x-2
h)-7=4x+1
i)11=2x+3
j)5x-6=14
k)5x-1=9
l)-4x+1=-15
m)5x+17=2
n)-6x+4=-8
o)8x+6=-2
p)5x=4x+1
q)-3x+4=-5
r)2x-1=-7

2.Rezolvati in multimea numerelor intregi ecuatiile:
a)5x-3=3x+11
b)-2x+15=-3x+9
c)4x+13=3x+15
d)-43-17x=-9-16x

3.Rezolvati in Z ecuatiile
a)9(x-2)=-63
b)5(x+3)=2(5x-5)
c)2(4x+1)=2(5x-7)
d)2(-x+5)=-8(3x+2)+56
e)1-4·[-5 ·(x-2)]=21
f)5(x-2)-7(x+3)+35=0
g)(x+3)(x-7)=0
h)(-2x+6)(x+3)=0

4.

5.

6.

Vreau sa se raspunda obligatoriu la toate cerintele!!!
Va rog...sa nu primesc raspunsuri fara rost
1

Răspunsuri

Cel mai inteligent răspuns!
2014-06-02T17:59:14+03:00
1.a)7x=14+0
x=14
x=14/7
x=2

b)4x=0-12
4x=-12
x=-12/4
x=-3

c)-9x=-27
x=-27/-9
x=3

d)-4x=36
x=36/-4
x=-9

e)2x=-10-4
2x=-14
x=-14/2
x=-7

f)10+4=7x
14=7x
14/7=x
2=x

g)6+2=4x
8=4x
8/4=x
2=x

h)-7-1=4x
-8=4x
-8/4=x
-2=x

i)11-3=2x
8=2x
8/2=x
4=x

j)5x=20
x=20/5
x=4

k)5x=10
x=1-/5
x=2

l)4x=-16
x=-16/4
x=-4

m)5x=15
x=15/5
x=3

n)-6x=-12
x=-12/-6
x-2

o)8x=-8
x=-8/8
x=-1

p) nu cred ca era cu 2 de x... :/

q)-3x=-9
x=-9/-3
x=3

r)2x=-6
x=-6/2
x=-3

2.a)5x-3x=11+3
2x=14
x=14/2
x=7

b)-2x+3x=9-15
x=-6

c)4x-3x=15-13
x=2

d)-17x+16x=43-9
-x=34
x=-34
 Si de la 3,4,5,6 spune-mi cate 2 pe care nu sti sa le faci si ti le fac eu si sper ca ai inteles cum se fac acum :D
7 4 7