Răspunsuri

2014-06-01T08:32:16+03:00
G = mg
m = ρV
----------
G = ρgV = 10 * 8 * 10² * 10 * 10⁻⁶ = 8 * 10⁻² N
2014-06-01T13:10:13+03:00
Densitatea=m/v
800 kg/m3=m/10m3=>m=800kg/m3X10m3=8000kg
 
g=G/m
10N/kg=G/8000kg=>G=8000kgx10N/kg=80000N
RASPUNS:G=80000N