Calculati media aritmetica si media geometrica a numerelor:
a) (radical din 2 +3) totu la puterea 2 si ( radical din 2 -3)totu la puterea 2
b)a=(3radical din 2 -1) la puterea 2 si b=19 +6radical 2
c)a=13-4radical din 3 si b = (2rAdical din 3 +1)totu la puterea 2

1