Răspunsuri

2014-05-26T17:28:40+03:00
Subsemnatul/Subsemnata.............................................................................CNP/NIF............................................................................., cu domiciliul fiscal în...................................................., str. ................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et........., ap....., judeţul/sectorul.........................., cod poştal....................., telefon ........................., fax..................................., reprezentat/reprezentată prin dl/dna .........................................., CNP/NIF..............................., cu domiciliul fiscal în ....................., str............................................ nr....., bl....., sc....., et......., ap......., judeţul/sectorul..........................., cod poştal........................, posesorul/posesoarea documentului de identitate seria ..... nr. .............., eliberat de ................................, solicit eliberarea unei adeverinţe privind situaţia veniturilor impozabile pe anul......, pentru a servi la ........................................... .    Numele şi prenumele ............... Semnătura.........................   Data ............................